Pirimidin je aromatski heterociklički organski spoj sličan piridinu. Jedan od tri diazina (šesteročlani heterocikli s dva dušikova atoma u prstenu) ima dušikove atome na položajima 1 i 3 u prstenu. 250 Drugi diazini su pirazin (atomi dušika na položajima 1 i 4) i piridazin (atomi dušika na položajima 1 i 2). U nukleinskim kiselinama, tri vrste nukleobaza su derivati ​​pirimidina: citozin (C), timin (T) i uracil (U).

Prikazuje sve 9 rezultati